top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy www.weskystudio.com.

§ 1. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Studio Kwiatowa Artur Wesołowski ul. Kwiatowa 28/7 02-539 Warszawa, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 855-133-97-09 REGON: 140974707, telefon: +48 502 514 633, e-mail: info@weskystudio.com

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży zawieranych poprzez składanie zamówień w Sklepie internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

3. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie internetowym przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego. 
4. Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5. Każdej osobie korzystającej ze Sklepu internetowego przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do Studio Kwiatowa Artur Wesołowski z wnioskiem o udzielenie jej informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182). 

§ 2. Zabezpieczenie danych osobowych 

1. Ochrona informacji prywatnych dotyczących klientów Sklepu Internetowego jest dla niego sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokłada wszelkich starań, aby klienci mogli czuć się bezpiecznie przeglądając stronę serwisu. Polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony internetowej w celach dla których są one zbierane i przetwarzane. Studio Kwiatowa Artur Wesołowski gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych.

2. Studio Kwiatowa Artur Wesołowski  przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz przepisów wykonawczych. Studio Kwiatowa Artur Wesołowski stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

§ 3. Klient sklepu internetowego www.weskystudio.com ma prawo do:

1. Dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy jego dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Studio Kwiatowa Artur Wesołowski (na podstawie art. 15 RODO)

2. Kopii danych osobowych, które dostarczył i przekazania ichj Klientowi lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli są one wykorzystywane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (na podstawie art. 20 RODO)

3. Sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO)

4. Usunięcia swoich wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli:

  •  wysofał zgodę, a Studio Kwiatowa Artur Wesołowski nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych

  • jego dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane

  • wniósł sprzeciw, który Studio Kwiatowa Artur Wesołowski uznało za zasadny

  • jego dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem

  • ograniczenia wykorzystania jego danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), tj. zażądać, aby Studio Kwiatowa Artur Wesołowski zaprzestało ich wykorzystania.

5. Żądanie zaprzestania wykorzystywania danych osobowych Klienta nie dotyczy nastepujacych sytuacji:

  • gdy Klient kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - wówczas Studio Kwiatowa Artur Wesołowski ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości jego danych;

  • gdy Klient kwestionuje zgodność z prawem wykorzystania przez Studio Kwiatowa Artur Wesołowski danych osobowych;

  • gdy Studio Kwiatowa Artur Wesołowski nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń

  • gdy Klient wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych – do czasu podjęcia przez Studio Kwiatowa Artur Wesołowski decyzji co do zasadności sprzeciwu.

§ 3. Pliki cookies  używa w związku z prowadzeniem serwisu Sklepu internetowego plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb klienta. Ustawienia dotyczące cookies każdy klient zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

bottom of page