top of page

REGULAMIN SKLEPU

§ 0.Słowniczek

1. Sprzedający – Studio Kwiatowa Artur Wesołowski ul. Kwiatowa 28/7 02-539 Warszawa, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 855-133-97-09 REGON: 140974707, telefon: +48 502 514 633, e-mail: info@weskystudio.com

2. Klient – osoba kupująca Towary oferowane przez Sklep Internetowy.

3. Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.weskystudio.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

4. Towary – rzeczy ruchome, oferowane do prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży

5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedajacym a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie informacje zawarte w formularzu zamówienia (zawierającego informacje dotyczące dostawy i płatności oraz rodzaju Towaru i jego liczby), zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego, który określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez drogą elektroniczną przez Sklep. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

§ 1. PRZEDSIĘBIORCA

1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.weskystudio.com.pl jest Studio Kwiatowa Artur Wesołowski ul. Kwiatowa 28/7 02-539 Warszawa NIP: 855-133-97-09 REGON: 140974707

§ 2. WARUNKI OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich zamówień złożonych przez osobę kupującą Towary (zwaną dalej Klient) oferowane przez Sklep internetowy.

2. W ofercie Sklepu internetowego znajdują się rzeczy ruchome mogące być przedmiotem umowy sprzedaży (zwane dalej Towary) do sprzedaży, których Sprzedającemu przysługuje prawo. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym są wykonane według autorskiego projektu Sprzedającego.

3. Wszystkie oferowane przez Sklep internetowy Towary są fabrycznie nowe.

4. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. Zamówienia mogą składać jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

6. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia Towarów w Sklepie Internetowym jest podanie swoich dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego

§ 3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.weskystudio.com 

2. Zamówienia przyjmowane są drogą przez 7 dni w tygodniu, realizowane natomiast w dni robocze.

3. Zamówienia złożone w sobotę i niedzielę oraz w dni ustawowo wolne od pracy rejestrowane będą pierwszego kolejnego dnia roboczego.

4. Złożone przez Klienta zamówienia będą realizowane (tj. wysyłane) w terminie 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia lub w przypadku płatności przelewem w terminie 1-5 dni roboczych od uznania rachunku Sprzedającego.

5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta, dostępnego na stronie formularza zamówienia.

6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie stanowią złożonego zamówienia.

7. Jeżeli w chwili złożenia zamówienia niektóre z oferowanych produktów nie będą dostępne, Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – w takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

§ 4. CENY I PŁATNOŚCI

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

- płatność przy odbiorze

- płatność przelewem na konto Sprzedawcy

- płatność kartą płatniczą.

Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności kartami płatniczymi jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

3. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Do ceny towaru należy doliczyć koszt dostawy, której wysokość uzależniona jest od wielkości i wagi zakupionego towaru. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta, a wszelkie zmiany cen oraz akcje promocyjne lub wyprzedażowe wprowadzone przez Sklep internetowy po złożeniu zamówienia nie spowodują zmiany ceny zamówionych towarów.

4. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek Sprzedającego lub podmiotów pośredniczących w transakcji (Payu.pl), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.

5. Płatności można również dokonać przelewem tradycyjnym na konto bankowe sklepu lub gotówkowo w przypadku odbioru w siedzibie.

6. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedającego: 16 1140 2017 0000 4802 0668 9188, a w tytule przelewu wpisać: „Zamówienie nr …”

§ 5. DOSTĘPNOŚĆ ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

1. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta).

§ 6. DOSTAWA

1. Dostawy towaru realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji  po potwierdzeniu wpłynięcia 100% należności za zamówienie na konto Sklepu internetowego. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient dokonał wyboru spośród dostępnych opcji dostawy, Sklep internetowy zobowiązuje się do przekazania Towaru kurierowi w terminie do 14 dni roboczych, od poprawnego złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia, do poinformowania Klienta o braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w takim terminie. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

3. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia zostaje wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:

- odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Kwiatowa 28, 02-539 Warszawa

- przesyłka kurierska

§ 7. UMOWA SPRZEDAŻY

1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.weskystudio.com nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedającym sposobami.

3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

§ 8. ZWROT RZECZY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i zwrócić towar w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

2. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Klienta, przed upływem ww. terminu oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od umowy.

3. Zwracany produkt wraz z formularzem zwrotu i dowodem zakupu, należy odesłać na własny koszt na adres: Studio Kwiatowa Artur Wesołowski, ul. Kwiatowa 28/7, 02-539 Warszawa.

4. Zwracany produkt musi być w stanie niezmienionym. W szczególności nie może być zniszczony. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu.

5. Formularz odstąpienia udostępniony jest w Sklepie na stronie www.weskystudio.com

§ 9. REKLAMACJE

1. Każda rzecz kupiona w Sklepie internetowym może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z umową.

2. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

3. Reklamację można złożyć drogą pocztową. W przypadku złożenia reklamacji, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, po jej uznaniu, zostaną zastosowane reguły określone w przepisach prawa. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia i następnie w przypadku zasadności wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany stan magazynowy), zwróci cenę wadliwego towaru. W przypadku, gdy Sprzedający dokonuje zwrotu ceny za wszystkie towary wchodzące w skład danego zamówienia, Sprzedający zwróci Klientowi również koszty wysyłki towaru ze sklepu do Klienta, jeżeli Klient był nimi obciążony i zostały one uiszczone przy zamówieniu. Za wspólną zgodą Klienta oraz Sprzedającego możliwa jest także , wymiana reklamowanego towaru na inne dostępne w sklepie towary.

5. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu Towaru.

§ 10. WŁASNOŚĆ PRAW

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Sprzedającego. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedającemu, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Sklepu bez zgody Sprzedającego.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Sklepu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedającemu i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy – Sprzedającego. 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający z siedzibą pod adresem: Studio Kwiatowa Artur Wesołowski, ul. Kwiatowa 28/7, 02-539 warszawa. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za niedozwoloną lub nieważną przez jakikolwiek sąd lub urząd regulacji, jego pozostałe zapisy nadal będą obowiązywać. 2. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest rachunek. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). 4. Wszystkie zdjęcia produktów są własnością Sprzedającego i zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedającego. 5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

bottom of page